LOL同人H爽文

LOL同人H爽文

 白而瘦,爪甲鲜赤,黑色属肾,主寒,主痛。气虚微则气馁于内,而病生于内。

 泻痢见于下部,时时惟出,无论因之内外,总属伤阴耗里之虚证。如今之暴怒蹶仆、卒惊晕倒、大喜伛痛如中风状,而非外来之风,此即所谓虚风也。

气动志者,梦不必遗;志动气者,梦无不遗。沉弦则饮停腹阴而时痛。

但得微汗,则酒病去矣。 其证胸胁下满,昼日明了,夜则谵语,如见鬼状。

时疫初起,胎白如积粉。 如或歌或笑,无所不至者,用麻黄三两,人参、桂枝、白术各二两。

且如卒暴涎生,声如引锯,牙关紧急,气闭不行,汤药不能入,命在须臾者,执以无吐法可乎?因脏腑干涩,有所粘着而不行,惟滑可以去之。

Leave a Reply